VGV-aanvraag2018-12-29T13:27:04+02:00

Veel gestelde vragen over de aanvraag

Met ingang van 1 januari 2019 zijn er nieuwe toetsingsnormen van kracht bij het aanvragen van de dienstverlening van de Voedselbank.
In deze Frequently Asked Questions of Veel Gestelde Vragen (VGV) rubriek geven we antwoord op de meest voorkomende vragen over de nieuwe normering en hoe we die in Breda toepassen. We vertrouwen erop dat we hiermee, zowel potentiële deelnemers die de aanvraag doet als degene die bij het aanvragen helpen, heel concrete antwoorden kunnen geven.

Hanteert Breda eigen regels?2019-05-03T10:49:53+02:00

De Voedselbank Breda is aangesloten bij de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken, opgericht op 15 mei 2013, een landelijke, overkoepelende organisatie van voedselbanken in Nederland.

Elke voedselbank die lid is van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken heeft zich gecommitteerd aan het door de Algemene Leden Vergadering vastgestelde Voedselbank Reglement waarin de beleidsuitgangspunten en afspraken zijn vastgelegd. Zo’n 3 keer per jaar komen de leden bijeen in een Algemene Ledenvergadering. Daar worden de belangrijke besluiten genomen.

Landelijk wordt erkend dat het toepassen van die richtlijnen en afspraken lokaal maatwerk vraagt.
Een voedselbank is onderdeel van een lokaal netwerk van samenwerkende partners, instellingen, leveranciers/donoren en belanghebbenden. Hierdoor is de wijze van werken altijd een keuze van het bestuur van de verantwoordelijke stichting.

In Breda interpreteren we de landelijke richtlijnen met een helder hoofd en een warm hart.
Als we spreken over noodhulp is er sprake van nood, in die situaties volgt een helder hoofd, het warme hart.

De officiële documenten van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken hebben wij onder deze link beschikbaar gesteld om te downloaden.

Wat zijn de uitgangspunten bij de beoordeling?2018-12-29T12:11:05+02:00
Vertrouwen versus wantrouwen
Als voedselbank helpen we nog lang niet alle mensen in Breda die behoefte hebben aan onze dienstverlening. Schaamte en onbekendheid lijken hiervoor belangrijke redenen te zijn. Maar een van de meest belangrijke reden is dat mensen bij aanmelding opnieuw  moeten voldoen aan de zoveelste confronterende bureaucratie. Het is van het grootste belang dat door hen zo min mogelijk drempels worden ervaren. Waar men bij sommige hulpverlenende instanties nogal eens het gevoel krijgt met wantrouwen benaderd te worden, zou dit bij voedselbanken volstrekt niet aan de orde moeten zijn.
Niet (meteen) gekoppeld aan professionele hulp
“Geen pakket zonder traject” is geen voorwaarde meer voor de (eerste) acceptatie door de voedselbank. De hulp van de voedselbank is bedoeld om een moeilijke financiële situatie te overbruggen. Tegen die achtergrond is het niet van belang dat bij de aanmelding ook al meteen professionele hulp moet worden gezocht. Wij geven mensen graag de ruimte om op adem te komen.
Geen nodeloze eindtermijn
Hoewel we dit in Breda al in de praktijk brachten vinden we het van groot belang dat deze situatie ook landelijk wordt (h)erkent. In de toelichting op de nieuwe criteria wordt erkent dat er een groep mensen is waarbij het handhaven van de 36 maanden limiet geen haalbare richtlijn is. Voor deze mensen is het mogelijk gemaakt om ook na het verstrijken van de maximale periode van drie jaar gebruik te maken van onze dienstverlening.
Oplossen van de “Voedselbank-val”
Er mensen die net boven onze leefgeldnorm zitten maar voor wie het ook erg moeilijk is om rond te komen. Bekend voorbeeld: een deelnemer die bij hercontrole net boven de grens komt. Dan is sprake van de voedselbank-val: net bóven onze norm betekent immers beduidend minder leefgeld dan net ónder onze norm plus de waarde van ons wekelijks voedselpakket!
In Breda onderzoeken we op dit moment het invoeren van een structurele methode om geleidelijk onze dienstverlening af te bouwen. Op dit moment gebruiken we daar in Breda bij voorkomende gevallen een maatwerk oplossing voor gebaseerd op het stapsgewijs terugbrengen van het aantal boodschappendagen per maand van de betrokken deelnemer van 4/4 naar 4/3, 4/2 enz.
Kom ik in aanmerking?2019-01-25T19:59:06+02:00

Om in aanmerking te komen voor een voedselpakket moet u voldoen aan een aantal criteria die de Voedselbank Breda toetst naar aanleiding van een online aanvraagformulier. Het online formulier vindt u hier.

Bij het het vaststellen van de toekenningscriteria is uitgegaan van de door het Nibud berekende bedragen voor het basis behoeftepakket. Dat wil zeggen de minimale uitgaven van een zelfstandig huishouden op bijstandsniveau aan onvermijdbare basale zaken zoals voedsel, kleding en wonen. Ook de uitgaven aan enkele andere moeilijk te vermijden kostenposten (bijv. enkele verzekeringen, niet-vergoede ziektekosten en persoonlijke verzorging) zijn meegeteld. Uitgangspunt is, dat per huishouden slechts 1 pakket wordt verstrekt. Het normbedrag voor toelating conform criteria en de grootte van het voedselpakket worden met name bepaald door het aantal inwonende gezinsleden.

De nieuwe normbedragen per maand in 2019 zijn;

Het vrij te besteden basisbedrag per gezin is in 2019 vastgesteld op € 315,- per maand.
Dit bedrag wordt per gezinslid verhoogt met € 90,- per maand.

Een aantal voorbeelden

Gezinssamenstelling Maximaal besteedbaar bedrag per maand
1 volwassene € 225
2 volwassenen € 315
1 volwassene en 1 kind € 315
1 volwassene en 2 kinderen € 405
2 volwassenen en 2 kinderen € 495
1 volwassene en 3 kinderen € 495
Kan ik zelfstandig een aanvraag doen?2019-02-22T18:46:50+02:00
Iedereen kan zelfstandig een aanvraag doen om in aanmerking te komen voor deelname aan de dienstverlening van de voedselbank.
Wij hebben daarvoor een online formulier gemaakt dat u hier vindt.
Om het online formulier goed te kunnen invullen heeft u de financiële gegevens van de afgelopen drie maanden nodig. In die gegevens vindt u de antwoorden die we in het online formulier stellen. De Voedselbank neemt alleen formulieren in behandeling die volledig en juist zijn ingevuld. Mocht u hulp willen hebben bij het invullen van het formulier kunt u contact opnemen met Zorg voor Elkaar Breda bereikbaar op (076) 525 15 15 zij bieden u hulp bij het invullen van het online formulier.
Na het indienen van de online aanvraag worden uw gegevens eerst bekeken door speciaal hiervoor aangewezen vrijwilligers van de Voedselbank. Zij controleren uw aanvraag op volledigheid en doen een eerste toetsing of de aanvraag aan de gestelde normen voldoet.
Mochten er na deze eerste toetsing nog vragen zijn wordt u uitgenodigd voor een interview met een van de organisaties die de juiste expertise hebben om uw financiële situatie goed te kunnen beoordelen. We hebben hiervoor afspraken gemaakt met de vrijwilligers van het IMW, Humanitas en Schuldhulpmaatjes
Wie kan mij helpen bij het invullen van het online formulier?2019-02-22T18:38:27+02:00

Het invullen van het online aanvraag formulier kan ingewikkeld zijn.
Om het goed in te kunnen vullen is het belangrijk dat je een goed overzicht hebt op je financiële gegevens. Zo moeten alle inkomsten van de volwassen personen in het gezin, over de laatste drie maanden bij elkaar opgeteld worden en het maandgemiddelde ervan worden ingevuld. Dit geldt ook voor de noodzakelijke uitgaven. We kunnen ons voorstellen dat dit geen eenvoudige zaak is en dat u daar graag ondersteuning bij zou willen hebben.

We hebben daar afspraken voor gemaakt met het IMW en Zorg voor Elkaar Breda die u graag helpen bij het invullen van de formulieren en u eventueel ook verder kunnen helpen bij andere vragen die u misschien heeft. Zorg voor Elkaar is een samenwerkingsverband van zorg- en welzijnsorganisaties, vrijwilligers en buurt en wijkorganisaties.
Samen stellen ze de bewoner in Breda centraal. Wil je meer weten over Zorg voor elkaar kun je dan vinden op hun website

Bij de inlooppunten in de stad en tijdens de spreekuren kun je altijd terecht met vragen over- en hulp met- het invullen van het online aanvraagformulier.
Op een aantal inlooppunten zijn ook computers ter beschikking die je voor het invullen kunt gebruiken.

Waar de inlooppunten zich bevinden en wanneer de spreekuren zijn vindt je op deze pagina.

.
 Een afspraak maken met het IMW kan via het afsprakenformulier.
Wat als ik afgewezen word?2019-01-25T19:58:15+02:00

Alleen het bestuur van de Voedselbank in Breda kan uw aanvraag afwijzen

Het bestuur van de voedselbank in Breda is volledig onafhankelijk in het beslissen over de aan haar aangeboden aanvragen. Zij is hierover aan niemand enige verantwoording verschuldigd. Het is dus niet mogelijk dat u al tijdens een intakegesprek of via uw bewindvoerder te horen krijgt dat uw aanvraag wordt afgewezen. Ongeacht de hoogte van uw gezinsinkomen is een aanvraag altijd mogelijk.

Voedselbank Breda beoordeelt allereerst met haar hart en pas in tweede instantie met haar hoofd.
Noodhulp wordt dus niet alleen gegeven op basis van de beschikbare euro’s per maand.

Het bestuur biedt aanvragers die in een eerder stadium zijn afgewezen altijd de mogelijk hiertegen in beroep te gaan. U kunt dit doen door een mail te sturen naar aanmelding@voedselbankbreda.nl met in het onderwerpveld de tekst “beroep aanvraag“. U krijgt dan binnen 5 werkdagen een uitnodiging met een van de beoordelende bestuursleden. Met hen kunt u uw persoonlijke situatie bespreken, waarna ze binnen 3 werkdagen een definitief oordeel zullen geven.

Wat wordt er onder “gezinsinkomen” verstaan?2019-01-25T19:58:09+02:00

Een gezin is voor de Voedselbank een aantal personen die gezamenlijk een huishouding voeren.
Bij het beoordelen van het gezinsinkomen worden alle netto inkomsten, inclusief toeslagen en (voorlopige) teruggaaf Inkomstenbelasting van alle gezinsleden ouder dan 18 jaar meegerekend.

Van de inwonende (volwassen) kinderen met eigen inkomen uit arbeid of uitkering mag een bijdrage aan het gezinsinkomen worden verwacht (kostgeld). Hiervoor wordt een standaardbedrag van € 200,- per maand gerekend, ongeacht of dit ook daadwerkelijk wordt betaald. Dit geldt ook voor alle andere personen die deel uitmaken van het huishouden.

De volgende inkomsten worden niet meegerekend:
– Inkomsten die een specifiek doel hebben, zoals langdurigheidstoeslag, bijzondere bijstand en kleine inkomsten uit hobby.
– Neveninkomsten van kinderen zoals een krantenwijk of bijbaantje.
– Vakantietoeslag.
– Kinderbijslag.
– Studiefinanciering inwonende kinderen.
– Persoonsgebonden budget [PGB].

Deze inkomsten worden gezien al doeluitkeringen.
De hieruit voortvloeiende kosten worden dan ook niet aan de uitgave kant op het inkomen in mindering gebracht.

Wanneer krijgt men bericht2019-05-03T10:48:34+02:00

Wanneer iemand online een aanvraag indient wil de Voedselbank  binnen 10 werkdagen een beslissing genomen hebben.

Een beslissing wordt altijd via SMS en mail aan de aanvrager zélf medegedeeld.
In het geval van toekenning staat er in deze SMS de datum van de eerst boodschappendag waarop de deelnemer welkom is én de tijd waarop men boodschappen kan komen doen.
Een deelnemer kan zich met die SMS en een geldigidentiteitsbewijs melden bij de gastheren die bij de voedselbank buiten staan.

Word jij
mijn nieuwe collega?