VGV-aanvraag2022-12-28T11:48:35+02:00
Luister naar dit artikel

Select your language

Veel gestelde vragen over de aanvraag

In deze rubriek Frequently Asked Questions of Veel Gestelde Vragen (VGV) geven we antwoord op de meest voorkomende vragen over de toetsingsnomen  / criteria en hoe we die in Breda toepassen. We vertrouwen erop dat we hiermee, zowel deelnemers, aanvragers of mensen die bij het aanvragen helpen, heel concrete antwoorden te geven op de meest gestelde vragen.

Hanteert Breda eigen regels?2024-03-13T10:06:30+02:00

De Voedselbank Breda is aangesloten bij de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken, opgericht op 15 mei 2013, een landelijke, overkoepelende organisatie van voedselbanken in Nederland.

Elke voedselbank die lid is van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken heeft zich gecommitteerd aan het door de Algemene Leden Vergadering vastgestelde Voedselbank Reglement waarin de beleidsuitgangspunten en afspraken zijn vastgelegd. Zo’n 3 keer per jaar komen de leden bijeen in een Algemene Ledenvergadering. Daar worden de belangrijke besluiten genomen.

Landelijk wordt erkend dat het toepassen van die richtlijnen en afspraken lokaal maatwerk vraagt.
Een voedselbank is onderdeel van een lokaal netwerk van samenwerkende partners, instellingen, leveranciers/donoren en belanghebbenden. Hierdoor is de wijze van werken altijd een keuze van het bestuur van de verantwoordelijke stichting.

In Breda interpreteren we de landelijke richtlijnen met een helder hoofd en een warm hart.
Als we spreken over noodhulp is er sprake van nood, in die situaties volgt een helder hoofd, het warme hart.

De officiële documenten van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken hebben wij onder deze link beschikbaar gesteld om te downloaden.

Wat zijn de uitgangspunten bij de beoordeling?2024-03-13T10:07:11+02:00
Vertrouwen versus wantrouwen
Als voedselbank helpen we nog lang niet alle mensen in Breda die behoefte hebben aan onze dienstverlening. Schaamte en onbekendheid lijken hiervoor belangrijke redenen te zijn. Maar een van de meest belangrijke reden is dat mensen bij aanmelding opnieuw  moeten voldoen aan de zoveelste confronterende bureaucratie. Het is van het grootste belang dat door hen zo min mogelijk drempels worden ervaren. Waar men bij sommige hulpverlenende instanties nogal eens het gevoel krijgt met wantrouwen benaderd te worden, zou dit bij voedselbanken volstrekt niet aan de orde moeten zijn.
Niet (meteen) gekoppeld aan professionele hulp
“Geen pakket zonder traject” is geen voorwaarde meer voor de (eerste) acceptatie door de voedselbank. De hulp van de voedselbank is bedoeld om een moeilijke financiële situatie te overbruggen. Tegen die achtergrond is het niet van belang dat bij de aanmelding ook al meteen professionele hulp moet worden gezocht. Wij geven mensen graag de ruimte om op adem te komen.
Geen nodeloze eindtermijn
Hoewel we dit in Breda al in de praktijk brachten vinden we het van groot belang dat deze situatie ook landelijk wordt (h)erkent. In de toelichting op de nieuwe criteria wordt erkent dat er een groep mensen is waarbij het handhaven van de 36 maanden limiet geen haalbare richtlijn is. Voor deze mensen is het mogelijk gemaakt om ook na het verstrijken van de maximale periode van drie jaar gebruik te maken van onze dienstverlening.
Oplossen van de “Voedselbank-val”
Er mensen die net boven onze leefgeldnorm zitten maar voor wie het ook erg moeilijk is om rond te komen. Bekend voorbeeld: een deelnemer die bij hercontrole net boven de grens komt. Dan is sprake van de voedselbank-val: net bóven onze norm betekent immers beduidend minder leefgeld dan net ónder onze norm plus de waarde van ons wekelijks voedselpakket!
In Breda onderzoeken we op dit moment het invoeren van een structurele methode om geleidelijk onze dienstverlening af te bouwen. Op dit moment gebruiken we daar in Breda bij voorkomende gevallen een maatwerk oplossing voor gebaseerd op het stapsgewijs terugbrengen van het aantal boodschappendagen per maand van de betrokken deelnemer van 4/4 naar 4/3, 4/2 enz.
Kom ik in aanmerking?2022-08-14T09:19:05+02:00

Om in aanmerking te komen voor een voedselpakket moet u voldoen aan een aantal criteria die de Voedselbank Breda toetst naar aanleiding van een online aanvraagformulier. Het online formulier vindt u hier.

Bij het het vaststellen van de toekenningscriteria is uitgegaan van de door het Nibud berekende bedragen voor het basis behoeftepakket. Dat wil zeggen de minimale uitgaven van een zelfstandig huishouden op bijstandsniveau aan onvermijdbare basale zaken zoals voedsel, kleding en wonen. Ook de uitgaven aan enkele andere moeilijk te vermijden kostenposten (bijv. enkele verzekeringen, niet-vergoede ziektekosten en persoonlijke verzorging) zijn meegeteld. Uitgangspunt is, dat per huishouden slechts 1 pakket wordt verstrekt. Het normbedrag voor toelating conform criteria en de grootte van het voedselpakket worden met name bepaald door het aantal inwonende gezinsleden.

Normbedragen per maand in 20232024-03-13T10:04:15+02:00

De normbedragen per maand in 2023 zijn;

Het vrij te besteden basisbedrag per gezin is in 2022 vastgesteld op € 190,- per maand.
Dit bedrag wordt per gezinslid verhoogt naar € 110,- per maand.

Indien een huishouden in totaal per maand minder te besteden heeft dan de vastgestelde normbedragen komt het gezin in aanmerking om gratis boodschappen te komen doen bij de Voedselbank Breda.  Hieronder staan de basiskosten die in mindering gebracht kunnen worden op de inkomsten van het huishouden om het normbedrag vast te stellen. Deze basiskosten zijn specifiek voor de Voedselbank Breda

De basiskosten per gezin is exclusief het eerste gezinslid.
Normbedrag basiskosten per gezin €190.00
Normbedrag per persoon €110.00
Abonnementskosten basiskosten per gezin €59.00
Abonnementskosten per persoon €10.00
Persoonlijke verzorging per persoon €15
Vervoerskosten basiskosten per gezin €32.00
Vervoerskosten per persoon €18.00
Vervoerskosten max €175.00
Was en schoonmaak basiskosten per gezin €5.00
Was en schoonmaak per persoon €5.00
Eigen risico ziektekostenverzekering, maximum van € 38,50 voor aanvrager en eventuele partner
Overige verzekeringen, hanteren werkelijk gemaakt kosten.
Kan ik ook zelfstandig een aanvraag doen?2024-03-13T10:07:32+02:00
Iedereen kan zelfstandig een aanvraag doen om in aanmerking te komen voor deelname aan de dienstverlening van de voedselbank.
Wij hebben daarvoor een online formulier gemaakt dat u hier vindt.
Om het online formulier goed te kunnen invullen heeft u de financiële gegevens van de afgelopen drie maanden nodig. In die gegevens vindt u de antwoorden die we in het online formulier stellen. De Voedselbank neemt alleen formulieren in behandeling die volledig en juist zijn ingevuld. Mocht u hulp willen hebben bij het invullen van het formulier kunt u contact opnemen met Zorg voor Elkaar Breda bereikbaar op (076) 525 15 15 zij bieden u hulp bij het invullen van het online formulier.
Na het indienen van de online aanvraag worden uw gegevens eerst bekeken door speciaal hiervoor aangewezen vrijwilligers van de Voedselbank. Zij controleren uw aanvraag op volledigheid en doen een eerste toetsing of de aanvraag aan de gestelde normen voldoet.
Mochten er na deze eerste toetsing nog vragen zijn wordt u uitgenodigd voor een interview met een van de organisaties die de juiste expertise hebben om uw financiële situatie goed te kunnen beoordelen. We hebben hiervoor afspraken gemaakt met de vrijwilligers van het IMW, Humanitas en Schuldhulpmaatjes
Wie kan mij helpen bij het invullen van het online formulier?2024-03-13T10:07:44+02:00

Het invullen van het online aanvraag formulier kan ingewikkeld zijn.
Om het goed in te kunnen vullen is het belangrijk dat je een goed overzicht hebt op je financiële gegevens. Zo moeten alle inkomsten van de volwassen personen in het gezin, over de laatste drie maanden bij elkaar opgeteld worden en het maandgemiddelde ervan worden ingevuld. Dit geldt ook voor de noodzakelijke uitgaven. We kunnen ons voorstellen dat dit geen eenvoudige zaak is en dat u daar graag ondersteuning bij zou willen hebben.

We hebben daar afspraken voor gemaakt met het IMW en Zorg voor Elkaar Breda die u graag helpen bij het invullen van de formulieren en u eventueel ook verder kunnen helpen bij andere vragen die u misschien heeft. Zorg voor Elkaar is een samenwerkingsverband van zorg- en welzijnsorganisaties, vrijwilligers en buurt en wijkorganisaties.
Samen stellen ze de bewoner in Breda centraal. Wil je meer weten over Zorg voor elkaar kun je dan vinden op hun website

Bij de inlooppunten in de stad en tijdens de spreekuren kun je altijd terecht met vragen over- en hulp met- het invullen van het online aanvraagformulier.
Op een aantal inlooppunten zijn ook computers ter beschikking die je voor het invullen kunt gebruiken.

Waar de inlooppunten zich bevinden en wanneer de spreekuren zijn vindt je op deze pagina.

Wat als ik afgewezen word?2024-03-13T10:06:58+02:00

Alleen het bestuur van de Voedselbank in Breda kan uw aanvraag afwijzen

Het bestuur van de voedselbank in Breda is volledig onafhankelijk in het beslissen over de aan haar aangeboden aanvragen. Zij is hierover aan niemand enige verantwoording verschuldigd. Het is dus niet mogelijk dat u al tijdens een intakegesprek of via uw bewindvoerder te horen krijgt dat uw aanvraag wordt afgewezen. Ongeacht de hoogte van uw gezinsinkomen is een aanvraag altijd mogelijk.

Voedselbank Breda beoordeelt allereerst met haar hart en pas in tweede instantie met haar hoofd.
Noodhulp wordt dus niet alleen gegeven op basis van de beschikbare euro’s per maand.

Het bestuur biedt aanvragers die in een eerder stadium zijn afgewezen altijd de mogelijk hiertegen in beroep te gaan. U kunt dit doen door een mail te sturen naar aanmelding@voedselbankbreda.nl met in het onderwerpveld de tekst “beroep aanvraag“. U krijgt dan binnen 5 werkdagen een uitnodiging met een van de beoordelende bestuursleden. Met hen kunt u uw persoonlijke situatie bespreken, waarna ze binnen 3 werkdagen een definitief oordeel zullen geven.

Wat wordt er onder “gezinsinkomen” verstaan?2024-03-13T10:06:43+02:00

Een gezin is voor de Voedselbank een aantal personen die gezamenlijk een huishouding voeren.
Bij het beoordelen van het gezinsinkomen worden alle netto inkomsten, inclusief toeslagen en (voorlopige) teruggaaf Inkomstenbelasting van alle gezinsleden ouder dan 18 jaar meegerekend.

Van de inwonende (volwassen) kinderen met eigen inkomen uit arbeid of uitkering mag een bijdrage aan het gezinsinkomen worden verwacht (kostgeld). Hiervoor wordt een standaardbedrag van € 200,- per maand gerekend, ongeacht of dit ook daadwerkelijk wordt betaald. Dit geldt ook voor alle andere personen die deel uitmaken van het huishouden.

De volgende inkomsten worden niet meegerekend:
– Inkomsten die een specifiek doel hebben, zoals langdurigheidstoeslag, bijzondere bijstand en kleine inkomsten uit hobby.
– Neveninkomsten van kinderen zoals een krantenwijk of bijbaantje.
– Vakantietoeslag.
– Kinderbijslag.
– Studiefinanciering inwonende kinderen.
– Persoonsgebonden budget [PGB].

Deze inkomsten worden gezien al doeluitkeringen.
De hieruit voortvloeiende kosten worden dan ook niet aan de uitgave kant op het inkomen in mindering gebracht.

Vriendelijk en met respect met elkaar omgaan2018-01-02T08:57:47+02:00

Tijdens een boodschappendag kan het soms erg druk zijn, het weer kan tegen zitten en de uitgifte duurt misschien door omstandigheden langer dan u gewend bent. Allemaal omstandigheden waardoor er irritatie kan ontstaan. Maar hoe lastig of vervelend ook, we verwachten van alle deelnemers én vrijwilligers dat we op een vriendelijke en respectvolle wijze met elkaar omgaan. Vermijd agressief of brutaal gedrag. De vrijwilligers zijn er om de deelnemers te helpen en soms dienen ze daarvoor een deelnemer aan te spreken op het gedrag. Wij verwachten van de deelnemers dat ze naar de aanwijzingen of verzoeken van vrijwilligers luisteren en er gehoor aan geven. Een plezierige sfeer is de verantwoordelijkheid van ons allemaal.

Drank en drugs zijn strikt verboden2018-01-02T08:57:09+02:00

Bij de VoedselBank is het gebruik van alcohol of drugs verboden. Mensen die onder invloed zijn van alcohol of drugs worden onmiddellijk van het terrein verwijderd. Hierop is geen enkele uitzondering mogelijk, dus ook geen medicinaal gebruik van middelen.

Toilet gebruiken2018-01-02T08:57:00+02:00

Als het nodig is kunt u van het toilet gebruik maken bij de uitgang van de winkel aan de rechterzijde. Wij houden het toilet schoon en fris en verwachten van iedereen dat zij daaraan meewerken. Mocht u het toilet niet schoon aantreffen, laat het dan een van de vrijwilligers weten. Natuurlijk mag u ook zelf even een dweil of doek vragen in de kantine om ons hierbij te helpen. Met elkaar zorgen we ervoor dat de toiletgroep schoon en fris is én blijft! De toiletruimte in de kantine is gereserveerd voor de vrijwilligers.

Waar kan ik hulp krijgen bij het invullen van de aanvraag of verlenging?2024-03-13T10:06:02+02:00

Vanaf januari 2021 is er iedere maandag tussen 14.30 en 16.30 een spreekuur op afspraak voor het krijgen van ondersteuning bij  het invullen van het aanvraagformulier op de website van de Voedselbank.

Dit spreekuur wordt, alleen op afspraak, gehouden op het adres: Willemstraat 20, 4811 AL  Breda.

Voor het maken van een afspraak kun je bellen naar 076 530  58 88.

Voor meer informatie kijk ook op de website van het IMW

Nog niets gehoord over de aanvraag2024-03-13T10:06:18+02:00

Wanneer u online een aanvraag indient wil de Voedselbank  binnen 10 werkdagen een beslissing genomen hebben.

Een beslissing wordt altijd via SMS en mail aan de aanvrager zélf medegedeeld.
In het geval van toekenning staat er in deze SMS de datum van de eerst boodschappendag waarop de deelnemer welkom is én de tijd waarop men boodschappen kan komen doen. Een deelnemer kan zich met die SMS en een geldig identiteitsbewijs melden bij de gastheren die bij de voedselbank buiten staan.

BELANGRIJK

Zolang er nog geen uitslag is over uw aanvraag, kunt u vrijdag op de Koele Mei boodschappen komen doen.
U moet dan wel een geldig legitimatiebewijs tonen en uw aanvraag moet in het systeem, met de status “in behandeling bekend zijn.

Zie ook de vraag over het verstrekken van een NOODkaart

Wat is het beleid van de Voedselbanken omtrent noodkaarten?2022-10-26T09:23:56+02:00
Iedereen die een aanvraag, door middel van het invullen van het online formulier, bij de voedselbank heeft ingediend kan, op vrijdagmiddag op de Koele Mei 2a, tussen 13:00 en 15:00 uur boodschappen komen doen. Als de aanvrager wél een online formulier heeft ingevuld, maar nog niets heeft gehoord is die welkom op de Koele Mei.
Een noodkaart is een methode om een huishouden in NOOD te helpen. Dat kan zijn omdat iemand waar we voorheen nog geen contact mee hadden in de problemen is gekomen of een aanvrager/deelnemer waar nog geen beslissing is genomen over de aanvraag/verlenging.
Een NOODkaart is slechts geldig voor één bezoek aan de boodschappendag. Mocht er een periode van meer dan één week overbrugd moeten worden dient er voor elk bezoek aan de voedselbank een afzonderlijke NOODkaart aangevraagd worden.
NOODkaarten die aangevraagd worden door ZvE of professionals worden ALTIJD toegekend. Wij kunnen en willen de feitelijke situatie van een aanvrager niet vanaf een afstand beoordelen. Om een wildgroei of zelfs misbruik van de NOODkaart methode tegen te gaan, registreren we het gebruik ervan en zullen we periodiek met elkaar in gesprek gaan over de inzet van de NOODkaart.
NOODkaarten geven alleen toegang tot de boodschappendag van vrijdag op de Koele Mei 2a. Dus NOODkaarten kunnen NOOIT gebruikt worden op andere uitgiftepunten of op andere dagen.
In echt heel nijpende en risicovolle situaties heeft elk uitgiftepunt de opdracht om mensen te helpen. We zijn een “liefdadigheidsinstelling” en geen boekhoudkantoor. Echter de beoordeling van de voorliggende situatie is aan de coordinator van het uitgiftepunt of diens plaatsvervanger. Ook hier geldt dat het hart belangrijker is dan het hoofd.
Hoe kan ik mijn bankafschriften downloaden?2022-10-19T12:06:19+02:00

Met dan aan KNAB die dit overzicht op hun site ter beschikking heeft gesteld.

ABN AMRO

 1. Log in op je rekening bij ABN Amro.
 2. Ga naar ‘Zelf regelen’ > ‘(Jaar)overzichten downloaden’.
 3. Selecteer de rekeninghouder, het rekeningnummer en kies het soort overzicht dat u wilt downloaden.
 4. Klik op ‘meer opties’ als u wilt selecteren op periode.
 5. Kies rechts in het scherm het overzicht en klik op ‘Download’.
 6. Sla de pdf op uw computer op en open deze.

ASN Bank

 1. Log in bij ASN Bank.
 2. Klik op je rekeningnummer.
 3. Klik op ‘Downloaden’ en kies onder ‘Bestandsformaat’ voor ‘PDF’.
 4. Klik op ‘Start downloaden’.

Bunq

 1. Log in bij Bunq.
 2. Selecteer de rekening.
 3. Klik op ‘Instellingen’.
 4. Selecteer de afgelopen maand en klik op ‘Exporteer rekeningoverzicht’.
 5. Kies voor bestandformaat PDF.
 6. Klik rechtsboven op ‘Downloaden’.

ING

 1. Log in op Mijn ING.
 2. Klik links in het keuzemenu op ‘Service’.
 3. Klik op ‘Af- en bijschrijvingen downloaden’.
 4. Selecteer bij ‘Rekening’ de juiste betaalrekening.
 5. Daaronder selecteer je een recente periode.
 6. Kies vervolgens bij ‘Type’ voor PDF.
 7. Klik tot slot op de oranje knop ‘Downloaden’.

Afschriften downloaden in de ING-app

Het downloaden van je af- en bijschrijvingen is ook mogelijk in de mobiele app.
Nu alleen nog op iOS, voor Android gebruikers komt deze mogelijkheid later.

 1. Open de ING app (iOS)
 2. Klik op een betaalrekening
 3. Klik op de drie puntjes rechts bovenaan het scherm
 4. Klik op ‘Afschriften downloaden’
 5. Vul een startdatum en een einddatum in
 6. Kies een formaat waarin je het afschrift wilt downloaden, bijvoorbeeld PDF met boeksaldo (datum aflopend)
 7. Klik op ‘Download’. De PDF wordt op het scherm getoond
 8. Deel de PDF via bijvoorbeeld email of print de PDF via het delen-icoon rechts bovenaan het scherm

Knab

Aan het begin van elke maand staat er een nieuw rekeningafschrift in je Persoonlijke Bankomgeving klaar als PDF-bestand:

 • Betaalrekening: via Betalen > Bij- en afschrijvingen > Afschriften
 • Spaarrekening: via Sparen > Bij- en afschrijvingen > Afschriften

Heb je een afschrift nodig van een andere periode? Deze vraag je aan vanuit je Persoonlijke Bankomgeving via Betalen > Bij- en afschrijvingen > Zoeken en Downloaden Selecteer de gewenste periode en klik op ‘Downloaden’. Als bestandsformaat kies je voor PDF. Klik op het document op de download te starten.

Rabobank

 1. Log in op je rekening bij de Rabobank.
 2. Kies de rekening waarvan je het bankafschrift wilt downloaden.
 3. Klik vervolgens rechts op ‘Download transacties/afschrift’.
 4. Klik op een recent afschrift om te downloaden.

Regiobank

 1. Log in bij Regiobank.
 2. Kies in het linkermenu bij het onderdeel Betalen, Sparen of Beleggen voor ‘Rekeningafschrift’.
 3. Kies de rekening waarvan je het afschrift wilt downloaden.
 4. Kies de periode waarover je het afschrift wilt hebben.
 5. Klik op Print/PDF.

SNS Bank

 1. Log in op SNS Internetbankieren.
 2. Ga naar ‘Bekijk bij- en afschrijvingen’.
 3. Selecteer de gewenste periode.
 4. Kies ‘Print pdf’.
 5. Kies ‘Openen’.

Triodos Bank

 1. Log in bij Triodos Internet Bankieren.
 2. Ga naar ‘Overzichten’.
 3. Klik op ‘Afschriften’.
 4. Sla dit PDF-bestand op.

Van Lanschot

 1. Log in bij Van Lanschot.
 2. Klik op ‘Documenten’.
 3. Klik op ‘Rekeningafschrift’.
 4. Kies voor ‘Exporteren mutaties’.
 5. Sla dit PDF-bestand op.
Uitgifte Locaties en Openingstijden2024-03-13T10:05:11+02:00

Koele Mei

Vrijdag hele dag
9:30 – 11:45
13:00 – 14:45
15:00 sluit de winkel

Heksenwiel

Woensdagmorgen
9:30 – 11:00 uur
11:30 sluit de winkel
Heeft het maximale aantal deelnemers bereikt

De Heuvel (Vlieren)

Donderdagmorgen
09:30 – 11:00
11:00 sluit de winkel

THT TGT en voedselveiligheid2024-03-13T10:04:58+02:00

Alle producten die wij aanbieden voldoen aan de eisen die in de Warenwet gesteld worden. In samenwerking met de grootste landelijke supermarktketens als Albert Hein, Jumbo en Aldi vormen wij een zogenaamde “gesloten voedselketen”. De voedselbank Breda wordt net als alle andere supermarkten regelmatig en onaangekondigd gecontroleerd op het handhaven van de voedselveiligheidseisen (HACCP)

Op verpakkingen kunnen 2 soorten houdbaarheidsdatums staan: een Ten minste Houdbaar Tot-datum (THT) of een Te Gebruiken Tot-datum (TGT).

Een THT-datum staat op producten die niet snel bederven.
Na de THT-datum kan de kwaliteit van het product achteruit gaan, maar smaakt het meestal nog goed. Je kunt het dan nog wel veilig eten.

Een TGT-datum staat op zeer bederfelijke producten.
De TGT-datum is de laatste dag waarop het nog veilig is om het product te eten.

Tijd of locatie voor het boodschappen doen wijzigen2022-10-26T09:38:35+02:00

U kunt één keer tijdens de geldigheidsduur van uw VB-kaart de toegewezen tijd en/of locatie wijzigen.

Voor mensen met wisselende werktijden kan een zogenaamde flex-kaart worden aangevraagd.

Flex-kaarten hebben geen vaste boodschappentijd en kunnen vrij gebruikt worden tijdens de openingstijden van het uitgiftepunt. Voor het wijzigen van de toegewezen tijd of locatie of de aanvraag voor een flex-kaart kan een gemotiveerde aanvraag per mail onder vermelding van uw VB-nummer naar aanmelding@voedselbankbreda.nl 

U krijgt van de aangevraagde wijziging zo snel mogelijk een bevestiging.

Winkelwagens snel terugbrengen2018-01-02T08:58:28+02:00

Wij stellen winkelwagens aan u ter beschikking. Hiermee kunt u de producten die u aangeboden worden in ontvangst nemen. Na gebruik levert u de wagen weer in bij de vrijwilligers aan de uitgang. U kunt de winkelwagen buiten het terrein meenemen om uw boodschappen op het parkeerterrein over te laden. Achterlaten van de winkelwagen op het parkeerterrein of op de straat of het meenemen van een winkelwagen om de boodschappen mee naar huis te nemen is niet toegestaan. Winkelwagens moeten zo snel mogelijk teruggebracht worden, zodat anderen er ook gebruik van kunnen maken. Omdat anderen van uw gedrag afhankelijk zijn wordt deze afspraak strikt gehandhaafd.

Telefoon gebruik in de winkel2018-01-02T08:58:19+02:00

In de winkel is het gebruik van een mobiele telefoon niet toegestaan. Bellen tijdens de uitgifte is storend voor de mensen om u heen en het hindert een vlotte voortgang van het uitdelen. Mocht u tijdens de uitgifte gebeld worden verwachten we dat u de oproep “wegdrukt”. Mocht het nodig zijn zullen wij u op deze afspraak aanspreken. Het algemene uitgangspunt is dat we vriendelijk en met respect met elkaar omgaan.

U bent uw kaart vergeten2018-01-02T08:58:11+02:00

Zonder kaart heeft u geen toegang tot de VoedselBank Breda. Bent u de kaart vergeten meldt dan even bij een van de vrijwilligers dat u de kaart thuis gaat ophalen. Wij zorgen er dan voor dat u later, met kaart, uw boodschappen kunt komen ophalen. Uw kaart is uw toegangsbewijs voor de Voedselbank.

 

U bent uw kaart verloren2018-01-02T08:57:59+02:00

Uw kaart is uw toegangsbewijs voor de VoedselBank Breda. Zonder het tonen van een geldige kaart kunnen wij u niet toelaten tot de uitgifte. Bent u uw kaart verloren dan kunt u hierover een mail sturen naar aanmelding@voedselbankbreda.nl. Er zal dan, op de eerstvolgende boodschappendag, een vervangende kaart voor u klaarliggen. Het aantal vervangende kaarten is per deelnemer gelimiteerd. Wij raden u dan ook ten sterkste af om, bij het vergeten van uw kaart onterecht te melden dat u deze kwijt bent geraakt. Het is dan verstandiger om uw kaart thuis op te halen. Zie ook “U bent uw kaart vergeten”

Titel

Ga naar de bovenkant