Wij nemen uw recht op privacy serieus

In uw samenwerking met de Voedselbank Breda deelt u veel (persoonlijke) gegevens met ons en wij vinden daarom het respecteren van privacy erg belangrijk. Daarom willen wij u op deze pagina informeren over hoe wij uw persoonsgegevens bewaren en gebruiken (‘verwerken’).

Persoonsgegevens

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom de Voedselbank Breda uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.

 • Wanneer u als vrijwilliger bij ons wilt meehelpen, zullen wij uw contactgegevens, uw motivatie en de eventuele gegevens uit uw cv verwerken.
 • Als u een donatie wilt doen aan de Voedselbank Breda verwerken wij onder andere uw contactgegevens en bankrekeningnummer uw donatie blijft anoniem, tenzij u dit uitdrukkelijk anders aangeeft.
 • We verwerken ook de contactgegevens van onze leveranciers en/of opdrachtnemers.
 • Als u, via het online aanvraagformulier een aanvraag doet om deelnemer te worden de relevante (finainciële) gegevens voor beoordeling opgeslagen. Hiervoor gelden de afzonderlijke AVG afspraken die in het online formulier staan vermeld en waarvoor vooraf toestemming wordt gevraagd.
 • Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrieven van de Voedselbank Breda, zullen wij uw naam en e-mailadres verwerken. Hetzelfde geldt als U met ons via sociale media communiceert of ons langs andere weg vragen stelt.

Voedselbank Breda draagt zorg voor een zorgvuldige en veilige verwerking van uw persoonsgegevens, waarbij we ons altijd houden aan de eisen uit de privacywetgeving. Zo zullen we uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is en ook zullen we uw gegevens niet delen met derden, tenzij dit voor onze dienstverlening noodzakelijk is of wij hier van u toestemming voor hebben gekregen. In de meeste gevallen betekent “niet langer dan noodzakelijk” dat de gegevens zullen worden bewaard totdat U niet langer van een van onze diensten gebruik maakt of bij ons betrokken bent.Uw toestemming kunt u altijd intrekken.

We zullen passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens bij ons veilig zijn en dat misbruik van deze gegevens zo goed mogelijk voorkomen wordt. De toegang tot uw persoonsgegevens is afgeschermd voor onbevoegden. Daarnaast zullen we onze beveiligingsmaatregelen regelmatig controleren en waar nodig updaten, zodat uw gegevens altijd goed beveiligd zijn.

Rechten

Op grond van de wet hebt u het recht op inzage van de persoonsgegevens zoals die bij ons bekend zijn. Daarnaast hebt u het recht om uw persoonsgegevens te laten wijzigen indien uw gegevens bij ons niet correct geregistreerd zijn. Ook hebt u op grond van de wet het recht om van de persoonsgegevens die bij ons bekend zijn een kopie te krijgen, zodat u deze gegevens bijvoorbeeld gemakkelijk kunt aanleveren bij een andere instantie.

Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt, zullen wij ze uit onze bestanden verwijderen. Wanneer wij naar uw mening dit uit onszelf niet voldoende (snel) hebben gedaan of wanneer wij naar uw mening  persoonsgegevens onjuist zouden hebben verwerkt, hebt u het recht om ons te vragen de verzamelde persoonsgegevens te laten verwijderen uit onze systemen. Uw persoonsgegevens zullen dan niet langer bij ons bekend zijn.

U heeft voorts op grond van de wet de mogelijkheid om de verwerking van uw persoonsgegevens door ons tijdelijk stil te laten zetten (dit is het recht op beperking). We mogen dan gedurende deze periode uw persoonsgegevens slechts beperkt verwerken.

Onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens door het recht van verzet in te roepen. Dit is onder meer mogelijk wanneer u bezwaar hebt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van direct marketing of statistisch onderzoek.

Het gebruik van Cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Lees meer over het gebruik van cookies op onze speciale cookie-pagina

Tekst AVG verklaring van het online aanvraagformulier

Door middel van het verzenden van de door mij, in dit online formulier verstrekte gegevens verklaar ik dat;

 1. de gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld en dat alle gegevens zijn gebaseerd op mutaties van de in dit formulier vermelde rekening(en).
 2. ik hierbij uitdrukkelijk de voedselbank Breda toestemming geef om de door mij in dit formulier verstrekte gegevens te gebruiken voor het toetsen van de financiële situatie van mijn gezin en deze gegevens te archiveren voor eventuele toetsing in de toekomst.
 3. bij het verlenen van de hierboven genoemde toestemming behoud ik uitdrukkelijk mijn recht op privacy volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) , te weten
  • Het recht om mijn persoonsgegevens over te dragen. (dataportabiliteit)
  • Het recht om mijn gegevens voor zover technisch mogelijk volledig uit de systemen van de Voedselbank Breda te laten verwijderen.
  • Het recht op inzage.
  • Het recht op rectificatie en aanvulling.
  • Het recht op beperking van de verwerking.
  • Het recht op een menselijke blik bij besluiten die genomen worden op basis van de door mij verstrekte gegevens
  • Het recht om ook later nog bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking waarvoor ik u nu toestemming verleen.

Vragen & klachten

Als er na het doornemen van deze verklaring iets niet duidelijk is over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, wanneer u gebruik wilt maken van één of meer van de beschreven rechten, of wanneer u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, neem dan contact op via onderstaand adres:

Voedselbank Breda
Tav: Privacy VBB
Koele Mei 2a
4816 JD  Breda

Mochten we samen niet tot een passende oplossing komen dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. We raden u aan de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te raadplegen om te zien hoe u het best contact met deze toezichthouder kunt opnemen (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).