Luister naar dit artikel

Select your language

Gedragsregels voor veiligheid bij Voedselbank Breda

Bij Voedselbank Breda vinden we het belangrijk dat iedereen zich veilig en met respect behandeld voelt. Om dit te waarborgen, hebben we gedragsregels opgesteld die gelden voor al onze vrijwilligers. Deze regels dragen bij aan een open, transparante, en veilige omgeving.

Dit zijn de belangrijkste punten:

  1. Als vrijwilligers zorgen we voor een omgeving waarin iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt.
  2. We behandelen anderen niet op een manier die hun waardigheid aantast.
  3. We respecteren elkaars privacy en gaan niet verder in iemands privéleven dan noodzakelijk en/of wenselijk is.
  4. Als collega’s raken we elkaar niet aan op een manier die als ongewenst kan worden ervaren.
  5. We hebben de verantwoordelijkheid om elkaar te beschermen tegen ongelijkwaardige behandeling en grensoverschrijdend gedrag.
    We zorgen ervoor dat deze gedragsregels door iedereen worden nageleefd.
  6. Als we gedrag signaleren dat niet in overeenstemming is met deze regels, melden we dit bij coördinatoren of de door het bestuur aangewezen vertrouwenspersoon.
  7. In situaties waarin deze regels niet direct voorzien, is het ieders verantwoordelijkheid om in de geest van de regels te handelen en indien nodig contact op te nemen met een van de coördinatoren of de vertrouwenspersoon.

Omschrijving van ongewenst gedrag en sanctiebeleid:

Onder ongewenst gedrag verstaan we elke vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal, of fysiek (seksueel) gedrag dat de waardigheid van anderen aantast. Dit kan onder andere bedreigend, vijandig, beledigend, vernederend, of kwetsend gedrag zijn, evenals handelingen die volgens de wet strafbaar zijn.

Grensoverschrijdend gedrag kan leiden tot sancties, zoals uitsluiting van vrijwilligerswerk bij Voedselbank Breda. Gedragingen die het bestuur als mogelijk strafbaar beschouwt, worden gemeld bij politie/justitie.

Deze gedragsregels zijn vastgesteld door het bestuur van Voedselbank Breda op 29 april 2021 en zijn toegevoegd aan de notulen.

Namens het bestuur

Mevr.Monique Beauchez    (vertrouwenscontacpersoon)
Meer over Monique 

Download de gedragscode als PDF bestand