Voorlezen :

Nieuwe toetsingsnorm 2020

Met ingang van 1 januari 2020 zijn er nieuwe toetsingsnormen van kracht bij het aanvragen van de dienstverlening van de Voedselbank.

In deze Frequently Asked Questions of Veel Gestelde Vragen (VGV) rubriek geven we antwoord op de meest voorkomende vragen over de nieuwe normering en hoe we die in Breda toepassen. We vertrouwen erop dat we hiermee, zowel potentiële deelnemers als de instanties die voor hen de aanvragen verzorgen, heel concrete antwoorden kunnen geven.

Mocht uw vraag er niet tussen staan of heeft u nog steeds vragen, klik dan hieronder op "Ik zie mijn vraag niet in de lijst" dan gaan wij op zoek naar het antwoord.
Meest gestelde vragen over de nieuwe normering en de toepassing ervan.

Hoe wordt de deelnamedrempel berekend?

Om in aanmerking te komen voor de dienstverlening van de Voedselbank wordt er gekeken naar het totale inkomen van het gezin en de onvermijdelijke uitgaven die het gezin maandelijks moet doen. Het verschil tussen de inkomsten en de onvermijdelijke uitgaven wordt het "vrij besteedbaar gezinsinkomen" genoemd. 

U kunt nu zelf met het onlineformulier zelf een aanvraag voor deelname indienen.
Hoe wordt het vrij besteedbaar gezinsinkomen berekend?

Hanteert men in Breda andere regels dan in de rest van Nederland?

De Voedselbank Breda is aangesloten bij de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken, opgericht op 15 mei 2013, een landelijke, overkoepelende organisatie van voedselbanken in Nederland.

Elke voedselbank die lid is van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken heeft zich gecommitteerd aan het door de Algemene Leden Vergadering vastgestelde Voedselbank Reglement waarin de beleidsuitgangspunten en afspraken zijn vastgelegd. Zo’n 3 keer per jaar komen de leden bijeen in een Algemene Ledenvergadering. Daar worden de belangrijke besluiten genomen.

Landelijk wordt erkend dat het toepassen van die richtlijnen en afspraken lokaal maatwerk vraagt.

Een voedselbank is onderdeel van een lokaal netwerk van samenwerkende partners, instellingen, leveranciers/donoren en belanghebbenden. Hierdoor is de wijze van werken altijd een keuze van het bestuur van de verantwoordelijke stichting. 

In Breda interpreteren we de landelijke richtlijnen met een helder hoofd en een warm hart. 

Als we spreken over noodhulp is er sprake van nood, in die situaties volgt een helder hoofd, het warme hart.

De officiële documenten van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken hebben wij onder deze link beschikbaar gesteld om eventueel te downloaden.

Verder met...

Wat wordt er onder "gezinsinkomen" verstaan?

Een gezin is voor de Voedselbank een aantal personen die gezamenlijk een huishouding voeren.
Bij het beoordelen van het gezinsinkomen worden alle netto inkomsten, inclusief toeslagen en (voorlopige) teruggaaf Inkomstenbelasting van alle gezinsleden ouder dan 18 jaar meegerekend.

Van de inwonende (volwassen) kinderen met eigen inkomen uit arbeid of uitkering mag een bijdrage aan het gezinsinkomen worden verwacht (kostgeld). Hiervoor wordt een standaardbedrag van € 200,- per maand gerekend, ongeacht of dit ook daadwerkelijk wordt betaald. Dit geldt ook voor alle andere personen die deel uitmaken van het huishouden. 

De volgende inkomsten worden niet meegerekend:

- Inkomsten die een specifiek doel hebben, zoals langdurigheidstoeslag, bijzondere bijstand en kleine inkomsten uit hobby.
- Neveninkomsten van kinderen zoals een krantenwijk of bijbaantje.
- Vakantietoeslag.
- Kinderbijslag.
- Studiefinanciering inwonende kinderen.
- Persoonsgebonden budget [PGB].

Deze inkomsten worden gezien al doeluitkeringen.
De hieruit voortvloeiende kosten worden dan ook niet aan de uitgave kant op het inkomen in mindering gebracht.

Tabel voor het vaststellen van het vrij besteedbaar gezinsinkomen

Basisbedrag per huishouden per maand: € 135,-

Dit bedrag is gebaseerd op kosten die nauwelijks afhankelijk zijn van het aantal personen en die bij aftrek van de uitgaven buiten beschouwing worden gelaten (zoals kosten voor huisdieren, krant, tuin etc.).

Bovenop dit basisbedrag wordt er binnen het huishouden per persoon een bedrag van € 95,- per maand gerekend.

Bij het bepalen van het vrij besteedbaar gezinsinkomen wordt er geen verschil gemaakt tussen kinderen of volwassenen. Alle personen van een huisgezin tellen gelijk mee.
Voedselbank Breda toetst deze criteria zowel met het hoofd als met het hart.
Niet alle situaties zijn terug te voeren naar aantallen euro's per persoon per maand. Voedselbank Breda staat een beleid voor waarbij de feitelijke situatie leidend is. 

Wie beslist of ik in aanmerking kom voor deelname?

Het bestuur van de voedselbank in Breda is volledig onafhankelijk in het beslissen over de aan haar aangeboden aanvragen. Zij is hierover aan niemand enige verantwoording verschuldigd. 

Alle aanvragen worden voorgelegd aan een door het bestuur aangewezen bestuurslid die uiteindelijk de definitieve beslissing over een aanvraag neemt.

Het bestuur biedt aanvragers die in een eerder stadium zijn afgewezen altijd de mogelijk hiertegen in beroep te gaan. Dit kan door het afwijzingsbesluit te mailen aan beroepsaanvraag@voedselbankbreda.nl

Het is dus niet mogelijk dat u al tijdens een intake gesprek of via uw bewindvoerder te horen krijgt dat uw aanvraag wordt afgewezen.
Ongeacht de hoogte van uw gezinsinkomen is een aanvraag altijd mogelijk. Voedselbank Breda beoordeelt allereerst met haar hart en pas in tweede instantie met haar hoofd. Noodhulp wordt dus niet alleen gegeven op basis van de beschikbare euro's per maand.

Kan ik zelfstandig een aanvraag doen?

Iedereen kan zelfstandig een aanvraag doen om in aanmerking te komen voor deelname aan de dienstverlening van de voedselbank.

Vanaf september 2018 is het mogelijk om geheel zelfstandig een aanvraag te doen voor deelname aan de Voedselbank Breda.

Wij hebben daarvoor een online formulier gemaakt dat u hier vindt.

Om het online formulier goed te kunnen invullen heeft u de financiële gegevens van de afgelopen drie maanden nodig. In die gegevens vindt u de antwoorden die we in het online formulier stellen. De Voedselbank neemt alleen formulieren in behandeling die volledig en juist zijn ingevuld. Mocht u hulp willen hebben bij het invullen van het formulier kunt u een afspraak maken bij via (076) 525 15 15
Ondersteuning bij het invullen

Ik wil graag geholpen worden bij het invullen van mijn aanvraag

Het invullen van het aanvraagformulier kan ingewikkeld zijn
.
Zo moeten alle inkomsten van de volwassen personen in het gezin, over de laatste drie maanden bij elkaar opgeteld worden en daar het gemiddelde van worden bepaald. Dit geldt ook voor de noodzakelijke uitgaven.

We kunnen ons voorstellen dat dit geen eenvoudige zaak is en dat u daar graag ondersteuning bij zou willen hebben.

We hebben daar afspraken voor gemaakt met het IMW en Zorg voor Elkaar die u graag helpen bij het invullen van de formulieren en u eventueel ook nog verder kunnen helpen bij vragen die u misschien heeft. 
Bij wie kan ik terecht voor ondersteuning?

De belangrijkste wijzigingen in de toetsingscriteria 2020

Al in 2016 voldeden wij in Breda  aan de strenge eisen van de warenwet en de HACCP voedselveiligheidsnormen. Op dit moment voldoen alle aangesloten voedselbanken aan deze hoge warenweteisen, waardoor we samen met onze donoren één gesloten veiligheidsketen naar de consument vormen. Deze zekerheid is de reden geweest dat steeds meer (landelijke) voedselleveranciers hun reststroomproducten doneren aan de voedselbanken. 
Met deze donaties wordt het milieu gespaard, nodeloze vernietigingskosten vermeden en mensen in nood geholpen.

Wat is er anders in 2020?
- Verhoging normbedragen
In 2019 zijn de normbedragen van het gezin als per gezinslid verhoogd. 
Het basisbedrag per huishouden is verhoogd naar € 135,- terwijl het normbedrag per gezinslid, voor zowel inwonende volwassenen als kinderen is vastgesteld op € 95,- per maand. Klik hier voor een handige overzichtstabel.

- Erkenning nieuwe onvermijdelijke kosten blijft in 2020
Op basis van de onderzoeken van het NIBUD zijn er in 2018 een aantal onvermijdelijke kosten per persoon voor levensonderhoud aan de berekening toegevoegd en in 2019 naar boven aangepast, te weten;
- Persoonlijke verzorging. € 36 p.m. (vastgesteld normbedrag).
- Was- en schoonmaakmiddelen. € 12 p.m. (vastgesteld normbedrag).
- Vervoer o.a. voor woon-werk en op medische gronden. € 55 p.m. (vastgesteld normbedrag)

- Vertrouwen versus wantrouwen
Als voedselbanken helpen we nog lang niet alle mensen die behoefte hebben aan onze dienstverlening. Schaamte en onbekendheid lijken hiervoor belangrijke redenen te zijn. Maar een van de meest belangrijke reden is dat mensen bij aanmelding opnieuw  moeten voldoen aan de zoveelste confronterende bureaucratie. Het is van het grootste belang dat door hen zo min mogelijk drempels worden ervaren. Waar men bij sommige hulpverlenende instanties nogal eens het gevoel krijgt met wantrouwen benaderd te worden, zou dit bij voedselbanken volstrekt niet aan de orde moeten zijn.

- Niet (meteen) gekoppeld aan professionele hulp
“Geen pakket zonder traject” is geen voorwaarde voor (eerste) acceptatie door de voedselbank. De hulp van de voedselbank is bedoeld om een moeilijke financiële situatie te overbruggen. Tegen die achtergrond is het niet van belang dat bij de aanmelding ook al meteen professionele hulp moet worden gezocht. Wij geven mensen graag de ruimte om op adem te komen. 

- Geen nodeloze eindtermijn
Hoewel we dit in Breda al in de praktijk brachten vinden we het van groot belang dat deze situatie ook landelijk wordt (h)erkent. In de toelichting op de nieuwe criteria wordt erkent dat er een groep mensen is waarbij het handhaven van de 36 maanden limiet geen haalbare richtlijn is. Voor deze mensen is het mogelijk gemaakt om ook na het verstrijken van de maximale periode van drie jaar gebruik te maken van onze dienstverlening. 

- Oplossen van de “Voedselbank-val”
Er mensen die net boven onze leefgeldnorm zitten maar voor wie het ook erg moeilijk is om rond te komen. Bekend voorbeeld: een deelnemer die bij hercontrole net boven de grens komt. Dan is sprake van de voedselbank-val: net bóven onze norm betekent immers beduidend minder leefgeld dan net ónder onze norm plus de waarde van ons wekelijks voedselpakket! In Breda onderzoeken we op dit moment het invoeren van een structurele methode om geleidelijk onze dienstverlening af te bouwen. Op dit moment gebruiken we daar in Breda bij voorkomende gevallen een maatwerk oplossing voor gebaseerd op het stapsgewijs terugbrengen van het aantal boodschappendagen per maand van de betrokken deelnemer van 4/4 naar 4/3, 4/2 enz. 

Inlooppunten en spreekuren

Je kunt elkaar ook in de wijk ontmoeten. Bij de inlooppunten van Zorg voor elkaar Breda.

Zomaar, voor de gezelligheid, of omdat er zoveel te doen is. Loop ook eens binnen. Bijvoorbeeld als je een vraag hebt over je financiële situatie. Of als huishouden wat moeizamer gaat. Of als je niet meer zo mobiel bent. Moet je naar het ziekenhuis en weet je niet hoe?
Kom dan eens praten. Er zijn vaak meer mogelijkheden dan je denkt.
Je kunt er voor heel veel dingen terecht. 

Onze vrijwilligers en sociaal werkers zijn iedere dag aanwezig

Waar kan ik geholpen worden bij het invullen

Online formulier

Het online aanvraagformulier vindt u hier
X


Verstuur

Jouw vraag is succesvol verzonden, we zullen zo spoedig mogelijk reageren.
Dank voor de genomen moeite.

Het team van de Voedselbank Breda